• Etusivu
  • Aikataulut
  • Hinnat
  • Yhteystiedot
  • Soita: 050-592 91 41
purjehdus

Purjevene vuokrataan, myydään purjeveneitä Palveluehdot

Näissä ehdoissa

  • Vuokranantajalla/palvelutarjoajalla tarkoitetaan yritystä Fever Wind 35.
  • Vuokranottajalla tarkoitetaan venettä käyttöönsä vuokraavia yksityisiä tai juridisia henkilöitä.
  • Kapteenilla/Päälliköllä tarkoitetaan veneestä kullakin purjehduksella vastuussa olevaa aluksen päällikköä.
  • Miehistönjäsenillä, miehistöllä ja matkustajilla tarkoitetaan muita purjehdukselle olsallistuvia henkilöitä.
  • sovitaan ainoastaan vuokra- ja harrastepurjehduksiin liityvistä ehdoista. Veneiden kaupasta ja osaomistuksesta sovitaan erikseen.
  • ja näillä sivuilla ainoa virallinen tulkintakieli on Suomenkieli (Finnish) . Mahdolliset käänökset ovat vain alustavasti suuntaa antavia.

1. VENEEN KÄYTTÖ

1.1 Vuokranottaja, purjehduksen kapteeni ja miehistö ovat velvollisia huolehtimaan veneestä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan kulussa ollessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

 

1.2 Vuokranottaja sitoutuu käyttäessään venettä ottamaan huomioon merilain aluksen päällikölle asettamat vaatimukset sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia.

 

1.3 Purjehduksen kapteeni vastaa siitä, että hänellä on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan veneen käsittelystä sekä purjehdusalueesta jolla liikutaan. Vuokrauksissa vaaditaan Merenkulkulaitoksen myöntämä kansainvälinen huviveneenkuljettajan lupakirja, tai muu vastaava todistus jonka vuokraamo hyväksyy.

 

1.4 Veneen jäädessä ilman valvontaa se on aina lukittava.

 

1.5 Vene luovutetaan vuokranottajalle varusteluettelon mukaisin varustein ja polttoainesäiliö täytettynä.

 

1.6 Vuokranantajan luovuttaessa veneen Vuokranottajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa veneen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

2. VASTUU VENEESTÄ JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA- AIKANA

2.1 Vuokranottajan perusomavastuu.

Mikäli veneen Kapteenina toimii Vuokranottajan erikseen nimeämä henkilö, Vuokranottaja on vuokrasopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

 

2.1.1 Korvaamaan veneelle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingon.

 

2.1.2 Korvaamaan veneestä vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.

 

2.2 Vuokranottajan vastuu kaikesta vahingosta.
Jos veneelle tai Vuokranantajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Vuokranottajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, veneen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että Vuokranottaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, Vuokranottaja on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle vahingon kokonaisuudessaan.

 

2.3 Vuokranottajan vapautuminen korvausvastuusta.
Vuokranottaja vapautuu korvausvastuusta jos Vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

 

3. VAKUUTUKSET

3.1 Veneessä on voimassa oleva venevakuutus, joka käsittää vastuuvakuutuksen ja vahinkovakuutuksen. Vahinkovakuutuksessa noudatetaan venekaskovakuutuksen ehtoja. Vakuutus ei kata henkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa.

 

3.2 Vuokranottajalla tulee olla vuokrausaikana voimassa oleva matkustajavakuutus, joka sisältää peruutusturvavakuutuksen.

 

4. VUOKRAN MAKSU

4.1 Vuokrahinnat sisältävät vuokrasopimuksessa mainitun miehistön oikeuden käyttää venettä, varusteluettelon mukaiset vene- ja asumisvarusteet sekä venevakuutuksen.

 

4.2 Varauksen tehtyään Vuokranottaja saa tilausvahvistuksen. Ennakkomaksuna peritään varausmaksu. Varausmaksu määritellään voimassa olevassa hinnastossa. Ellei muuta ole sovittu Varausmaksu on suoritettava 7 vrk kuluessa tilausvahvistuksen päiväyksestä. Mikäli Vuokranottaja ei suorita varausmaksua määräajassa varaus raukeaa. Ellei muuta ole sovittu loppumaksu on suoritettava 28 vrk ennen vuokrausjakson alkua.


4.3 Ellei muuta ole sovittu Vakuusmaksuna suoritetaan vuokrasopimuksessa määritellyn Vuokranottajan omavastuun ylärajan suuruinen summa. Vuokranottajan on suoritettava vakuusmaksu ennen veneen luovutusta Vuokranottajalle.

 

4.4 Joka tapauksessa kaikki varaushetken mukaiset hinnat, muut hinnoitteluperusteet ja maksu- sekä hyvitysperusteet mainitaan voimassa olevassa hinnastossa tai niistä sovitaan erikseen.

 

5. VUOKRANANTAJAN VELVOLLISUUS

Vuokranantajan on toimitettava vene Vuokranottajalle hyväkuntoisena ja lain mukaisena, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokranantaja on velvollinen antamaan Vuokranottajalle riittävän opastuksen ja ohjeet veneen käytöstä. Veneen luovutus Vuokranottajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokrausajan puitteissa. Ellei Vuokranottaja saa venettä käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen ellei virhettä korjata kohtuullisessa ajassa.

 

6. POLTTOAINE JA VENEEN HOITO

Vuokranottaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokranantajan on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Veneen kapteeni vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. Veneen kapteeni on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan veneen normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, pilssin tilasta sekä veneen yleisestä siisteydestä vuokra-aikana. Vuokrauksen päättyessä vene palautetaan vuokranantajalle siistittynä, ellei kirjallisesti muuta ole sovittu.

 

7. VUOKRANOTTAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

7.1 Purjehduksen Kapteenin on välittömästi ilmoitettava Vuokranantajalle veneessä ilmenneestä virheestä tai venettä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava purjehduksen kapteenille, mihin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta on ryhdyttävä.

 

7.2 Vahingon sattuessa on vennen Kapteenin heti ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, joita vakuutusehdoissa edellytetään vahingon toteamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko.

 

7.3 Jos purjehduksen Kapteeni laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa Vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta. Mikäli Kapteeni on Vuokranantajan asettama, Vuokranantaja sekä purjehduksen Kapteeni ovat yhteisvastuussa.

 

8. VUOKRAAMON VASTUU VENEEN VIRHEESTÄ

Jos veneessä vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, joka ei johdu Vuokranottajan huolimattomuudesta, Vuokranottaja voi vaatia virheen korjaamista. Jos veneen kunnosta johtuva virhe on olennainen eikä Vuokranantaja kohtuullisessa ajassa voi toimittaa tilalle korvaavaa venettä, voi Vuokranottaja vaatia sopimuksen purkua. Vuokranottajalla on oikeus vaatia korjausajalta vuokranalennusta.

 

9. VENEEN PALAUTTAMINEN

9.1 Vene on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Veneen on palautettaessa oltava siivottu, jätesäiliöt tyhjennetty ja vesitankit sekä polttoainesäiliö täytetty, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Palautus tapahtuu sovitun vuokra-ajan puitteissa.

 

9.2 Jos asiakas palauttaa veneen ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.

 

9.3 Jos Vuokranottaja laiminlyö kohdassa 9.1 ilmoitetut velvoitteet, Vuokranantajalla on oikeus periä Vuokranottajalta kaikki laiminlyönnistä Vuokranantajalle aiheutuneet kulut.

 

10. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

10.1 Vuokranantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että Vuokranottaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että Vuokranottaja ei Vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään venettä asianmukaisesti. Vuokranottajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.


10.2 Vuokranantajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tämä sopimus, jos vene ei ole käytettävissä Vuokranantajasta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuen. Vuokranottajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokranottajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.


10.3 Vuokranottajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen Vuokranottajasta riippumattoman ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta vaatia tämän sopimuksen purkamista. Mikäli vaatimus esitetään vähintään 28 vrk ennen vuokrauksen alkua on Vuokranottajalla oikeus saada maksamansa vuokra takaisin vähennettynä 10%:n toimituskuluilla. Mikäli edellä mainittu peruutus tapahtuu myöhemmin, ei vuokraa makseta takaisin. Vuokranottajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata. Vuokranottajalla tulee olla vuokrausaikana voimassa oleva matkustajavakuutus, joka sisältää peruutusturvavakuutuksen.


10.4 Mikäli Vuokranottaja vaatii sopimuksen purkamista muusta kuin kohdassa 10.3 mainituista syistä johtuen, ei hänellä ole oikeutta saada maksamaansa vuokraa takaisin. Mikäli korvaava asiakas kuitenkin löydetään peritään peruutuskuluina Vuokranantajalle syntyneet kohtuulliset kustannukset. Vuokranottajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

 

11. VENEEN VIEMINEN POIS PURJEHDUSALUEELTA

Veneen vieminen sovitun purjehdusalueen ulkopuolelle on kielletty. Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu purjehdusalue on 100 merimailin säteellä veneen kotisatamasta. Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu venettä ei saa viedä kotisataman maan aluevesien ulkopuolelle.

12. TUPAKOIMINEN VENEESSÄ

Tupakoiminen veneen sisätiloissa on kielletty.

13. LEMMIKKIELÄIMET

Lemmikkieläinten tuominen veneeseen on kielletty, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

14. SOPIMUSTA KOSKEVAT ERIMIELISYYDET

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, Vuokranottaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava Vuokranantajan kotipaikkakunnan alioikeudessa.

Lue myös


Website Optimizer